Нова послуга від сімейного клубу "Пані Клякса"

Нова послуга від сімейного клубу "Пані Клякса"
Міцне здоров’я — важливе підґрунтя успішного всебічного розвитку дитини і розкриття її особистісного потенціалу. Однак, на жаль, ситуа​ція щодо стану здоров’я наших діточок невтішна. Несприятливі екологічні, соціально- економічні, політичні, побутові та психологічні умови життя, незбалансоване харчування в родині — все це негативно познача​ється на здоров’ї малят. До того ж, на погіршен​ня стану здоров’я, затримку фізичного розвитку впливає недостатня рухова активність дітей, пов’язана передусім із сучасним “малорух​ливим” стилем життя їхніх батьків та нерідко низьким руховим навантаженням у дошкіль​ному закладі. Водночас збільшується інтенсив​ність навчально-пізнавальної діяльності. За цих умов, надзвичайної ваги й актуальності набуває проблема зміцнення, поліпшення здоров’я до-​шкільнят, широке впровадження в наше життя здоров’язбережувальних технологій.
Важливу роль у розв’язанні цієї проблеми віді​грають фізкультурні заняття на свіжому повітрі. Фізичні навантаження у поєднанні з дією чинників зовнішнього середовища сприяють підвищенню іму​нітету дітей, адаптації організму до умов довкілля.
Мета фізкультурних занять на повітрі — оздоров​лення дітей, розвиток у них рухових умінь та нави​чок, формування фізичних характеристик, зокрема витривалості, що сприяє розширенню функціо​нальних можливостей серцево-судинної, дихальної систем, підвищенню працездатності і зміцненню здоров’я дітей загалом. В умовах більшого просто​ру швидше закріплюються рухові навички, значно зростає амплітуда рухів, їхня інтенсивність, що дає змогу збільшувати фізичне навантаження.
Саме тому, наш сімейний клуб "Пані Клякса" відкрває новий напрямок фізкультурно-оздоровчої направленості.
Заняття проводиться як в приміщенні, так і на свіжому повітрі.
Подаємо зразок типової структури таких за​нять, що відповідає сучасним вимогам.
І. Підготовча частина
Мета підготовчої частини заняття — активіза​ція уваги дітей, забезпечення фізіологічної та пси​хічної підготовки дитячого організму до основних фізичних навантажень, розвиток швидкості реакції, динамічного орієнтування у просторі, формування та закріплення навичок різних видів ходьби, бігу.
Складові елементи підготовчої частини
♦ Шикування в шеренгу .
♦ Різні види ходьби у поєднанні з 3-5 дихальни​ми вправами.
♦ Повільний біг (2~4 хв).
♦ Різні види бігу (можна поєднувати з простими видами стрибків).
♦ Ходьба у поєднанні з вправами на відновлення дихання.
♦ Перешикування (у коло або кілька колон) для ви​конання комплексу загальнорозвивальних вправ.
♦ Комплекс загальнорозвивальних вправ (5-6 вправ).
♦ Перешикування в колону.
♦ Біг у середньому темпі (2 хв).
♦ Ходьба у поєднанні з вправами на відновлення дихання.
II. Основна частина
Мета основної частини заняття — навчання та вдосконалення основних рухів, розвиток фізичних характеристик дітей.
Складові елементи основної частини
♦ Виконання одного основного руху (новий або складний за координацією чи фізичним наван​таженням).
Біг у середньому темпі (2 хв).
♦ Виконання відомих дітям основних рухів (1-2 рухи).
♦ Біг у повільному темпі (2-3 хв).
♦ Гра великої рухливості (естафета).
III. Заключна частина
Мета заключної частини — забезпечення по​ступового переходу дітей від стану збудження до стану спокою.
Складові елементи заключної частини
♦ Повільний біг (1-1,5 хв).
♦ Ходьба.
♦ Виконання 6-8 вправ на дихання.
Післі фізичного навантаження дітям пропонуються вітамінні напої.
Попередній запис на фізкультурні заняття обов'язковий